گودبرداری و پایدارسازی پروژه گلستان

پیمان: گودبرداری و پایدارسازی پروژه گلستان

شماره پیمان: ق670-91

تاریخ پیمان : شهریور 1391

کارفرما : شرکت بیمه ایران-شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران

مشاور : مهندسین مشاور سینام

شرح مختصر کار: انجام گودبرداری و اجرای عملیات تحکیم و نگهداری خاک با روش نیلینگ و انکراژ و پایکوبی در 36 متر عمق و 15000 مترمربع سطح با حجم خاکبرداری 260000 مترمکعب

گودبرداری گلستان

گودبرداری گلستان

گودبرداری گلستان

گودبرداری گلستان