ابنیه مجتمع اداری تجاری برزیل تهران

پیمان: ابنیه مجتمع اداری تجاری برزیل تهران

شماره پیمان: 002-D-350-5240

تاریخ پیمان : مرداد 1390

کارفرما :  شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیریت پیمان: شرکت رهپوساخت شارستان

مشاور : مهندسیت مشاور هیمن

شرح مختصر کار: انجام مرحله دوم ابنیه مجتمع اداری تجاری واقع در خیابان برزیل تهران در 23 طقه و 33000 متر مربع زیربنا با کلیه دکوراسیون های داخلی و تجهیزات مربوطه

 

ساختمان برزیل

 

ساختمان برزیل

ساختمان برزیل