طرح توسعه کارخانه سیمان آبیک

پیمان: طرح توسعه کارخانه سیمان آبیک

شماره پیمان: 11269

تاریخ پیمان: دیماه 1386

کارفرما: کارخانه سیمان آبیک

مشاور: مهندسین مشاور پردیس روز

شرح مختصر کار: انجام سازه وتاسیسات ساختمان کنترل مرکزی طرح توسعه کارخانه سیمان آبیک