ساختمان پشتیبانی سعادت آباد

پیمان: ساختمان پشتیبانی سعادت آباد

شماره پیمان:81/41

تاریخ پیمان: تیرماه 1381

کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران

مشاور: مهندسین مشاور پارامادان

شرح مختصر کار: احداث ساختمان پشتیبانی واقع در محوطه برق منطقای تهران در 7طبقه با کلیه امکانات ومخوطه سازی و تزیینات داخلی