ساختمان وتاسیسات کارگاه های مکانیکال هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

پیمان: ساختمان وتاسیسات کارگاه های مکانیکال هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

شماره پیمان: 468 ح د

تاریخ پیمان: اسفند 1380

کارفرما: هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

مشاور: مهندسین مشاور صحن بوستان

شرح مختصر کار: اجرای باقیمانده کارهای ابنیه وانجام تاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان کارگاههای مکانیکال و محوطه سازی مربوطه به مساحت زیربنا ی 25000متر مربع