ساختمان وتاسیسات مهد کودک ، نمازخانه و انیار داروئی بیمارستان سمنان

پیمان: ساختمان وتاسیسات مهد کودک ، نمازخانه و انیار داروئی بیمارستان سمنان

شماره پیمان: 10395/1/1

تاریخ پیمان: 5/8/1378

کارفرما: شرکت خانه سازی ایران

مشاور: شرکت خانه سازی ایران

شرح مختصر کار: انجام کارهای ساختمانی وتاسیسات مکانیکی والکتریکی نمازخانه ومهد کودک وانبار داروئی بیمارستان تامین اجتماعی سمنان