ساختمان وتاسیسات بیمارستان 160 تختخوابی شهرستان گناباد-274 تخت افزایش ظرفیت

پیمان: ساختمان وتاسیسات بیمارستان 160 تختخوابی شهرستان گناباد-274 تخت افزایش ظرفیت

شماره پیمان: 53561/س/123/89

تاریخ پیمان : بهمن 1389

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی کناباد

مشاور : مهندسین مشاور نوی

شرح مختصر کار: انجام عملیات ساختمانی بعد از اسکلت وکلیه کارهای تاسیساتی والکتریکی بیمارستان آموزشی 160 تختخوابی گناباد در 23400متر مربع زیر بنا 274 تخت افزایش ظرفیت

بیمارستان گناباد

بیمارستان گناباد

Gonabad2

3ضمیم 3بیمارستان گناباد