بیمارستان 32 تختحوابی بندر انزلی

پیمان: بیمارستان 32 تختخوابی

شماره پیمان: 418/4852

تاریخ پیمان : بهمن 1391

مشاور : مهندسین مشاور ایران آرک

شرح مختصر کار: احداث وبه بهره برداری رساندن بیمارستان 32 تختخوابی انزلی با تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بطور کامل

موتورخانه بیمارستان 32 تختخوابی

anzali hospital 2

anzali hospital 5

anzali hospital