دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیمان: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره پیمان: 140475/1

تاریخ پیمان: 26/10/1379

کارفرما: دانشگاه شهید باهنر کرمان

مشاور: مهندسین مشاور پیرراز

شرح مختصر کار: کلیه عملیات باقیمانده تکمیلی ابنیه تاسیسات الکتریکی ومکانیکی بلوک های 1و 2و 7 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان