تکمیل سالن آمفی تاتر ، ترمیم وبازسازی خوابگاههای مرکز تربیت معلم کرمان

پیمان: تکمیل سالن آمفی تاتر ، ترمیم وبازسازی خوابگاههای مرکز تربیت معلم کرمان

شماره پیمان: 102/222/276

تاریخ پیمان: مهرماه 1374

کارفرما: سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

مشاور: دفتر فنی کارفرما

شرح مختصر کار: تکمیل عملیات ساختمانی آمفی تاتر و ترمیم کلیه خسارتهای ناشی از زلزله سه خوابگاه مرکز تربیت معلم کرمان