تکمیل و تعمیرات اساسی اردوگاه شهید رجائی نیشابور

پیمان: تکمیل و تعمیرات اساسی اردوگاه شهید رجائی نیشابور

شماره پیمان: 47- 508/619/22/102

تاریخ پیمان: 27/11/1376

کارفرما: سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

مشاور: سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

شرح مختصر کار: اجرای عملیات تکمیلی کمپها و محوطه وتاسیسات اردوگاه شهید رجائی در نیشابور