تکمیل موتورخانه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

پیمان: تکمیل موتورخانه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

شماره پیمان: 21998/25

تاریخ پیمان: 25/10/1379

کارفرما: دانشگاه مازندران

مشاور: مهندسین مشاور ماهر وهمکاران

شرح مختصر کار: نصب وراه اندازی تاسیسات حرارتی و برودتی ولوله کشیهای موتورخانه مرکزی دانشکده علوم پایه واتصال به آن به سیستم دانشکده