تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیسات برقی ومکانیکی و سلف سرویس و آشپزخانه مرکزی مرکز تربیت معلم کرمان

پیمان: تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیسات برقی ومکانیکی و سلف سرویس و آشپزخانه مرکزی مرکز تربیت معلم کرمان

شماره پیمان: 112/22/276

تاریخ پیمان: بهمن ماه 1373

کارفرما: سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

مشاور: دفتر فنی کارفرما

شرح مختصر کار: تعمیر وبازسازی عملیات سا ختمانی وتاسیسات برقی ومکانیکی و تجهیزات آشپزخانه مرکزی وسلف سرویس مرکز تربیت مدرس کرمان