تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیساتی ساختمان پشتیبانی سعادت آباد

پیمان: تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیساتی ساختمان پشتیبانی سعادت آباد

شماره پیمان: 205/83

تاریخ پیمان: اردیبهشت 1384

کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران

مشاور: مهندسین مشاور پارامادان

شرح مختصر کار: ادامه عملیات ساختمانی وتاسیساتی واجرای دکوراسیون داخلی ساختمان پشتیبانی سعادت آباد

پشتیبانی  سعادت آباد