تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیساتی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

پیمان: تکمیل عملیات ساختمانی وتاسیساتی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

شماره پیمان: 31771/20

تاریخ پیمان : اسفند ماه 1382

کارفرما : دانشگاه تربیت مدرس

مشاور : مهندسین مشاور ماهر وهمکاران

شرح مختصر کار: تکمیل عملیات ساختمانی بعد از اسکلت واجرای کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس همراه با آزمایشگاهها و تجهیزات مربوطه

University of Tarbiat Modarress