تکمیل ساختمان اداری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی بابلسر

پیمان: تکمیل ساختمان اداری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی بابلسر

شماره پیمان: 20669/25

تاریخ پیمان: 21/10/1377

کارفرما: دانشگاه مازندران

مشاور: مهندسین مشاور پلشیر

شرح مختصر کار: کمیل عملیات ساختمانی و محوطه سازی ساختمان اداری دانشکده علوم پزشکی بابلسر