تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان 96 تختخوابی بجنورد

پیمان: تاسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان 96 تختخوابی بجنورد

شماره پیمان: 5663

تاریخ پیمان: مرداد1372

کارفرما: شرکت خانه سازی ایران

مشاور: شرکت خانه سازی ایران

شرح مختصر کار: تاسیسات الکتریکی ومکانیکی و اجرای گازهای طبی وسیستم فاضلاب بیمارستان تامین اجتماعی