تاسیسات برقی ومکانیکی و موتورخانه مجتمع فنی مهندسی دانشگاه یزد

پیمان: تاسیسات برقی ومکانیکی و موتورخانه مجتمع فنی مهندسی دانشگاه یزد

شماره پیمان: 3444/33

تاریخ پیمان: اسفند 1374

کارفرما: دانشگاه یزد

مشاور: مهندسین مشاور سکنا

شرح مختصر کار: احداث تاسیسات برقی ومکانیکی و تاسیسات آزمایشگاهی و موتورخانه

yazd university

yazd university2