تاسیسات برقی ومکانیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

پیمان: تاسیسات برقی ومکانیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

شماره پیمان: 721/30/ ت

تاریخ پیمان: 5/9/1376

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

مشاور: مهندسین مشاور ماهر وهمکاران

شرح مختصر کار: عملیات اجرائی تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تربیت مدرس بر طبق نقشه های مصوب