تاسیسات برقی ومکانیکی دانشکده علوم پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

پیمان: تاسیسات برقی ومکانیکی دانشکده علوم پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

شماره پیمان: 1378/32/پ

تاریخ پیمان: مرداد 1374

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر

شرح مختصر کار: تاسیسات مکانیکی وبرقی وسیستم های کرمایشی وسرمایشی وتاسیسات آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی وپیرا پزشکی اردبیل