تاسیسات برقی ومکانیکی برج 40 طبقه مسکونی الماس شهرک چیتگر تهران

پیمان: اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی برج مسکونی B1 شهرک چیتگر

شماره پیمان: 370/400/1129/488

تاریخ پیمان : اسفند 1396

کارفرما : شرکت فجر آفرینان غدیر

مشاور : مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس

شرح مختصر کار: اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی برج مسکونی الماس در 40 طبقه و مساحت 115000 مترمربع

 

چیتگر (1)

چیتگر (2)

چیتگر (3)