بیمارستان 96 تختخوابی حکیم جرجانی گرگان

پیمان: بیمارستان 96 تختخوابی حکیم جرجانی گرگان

شماره پیمان: 13158- 1/1

تاریخ پیمان: دی ماه 1378

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

مشاور: شرکت مدیریت طرح واجرای خانه سازی ایران

شرح مختصر کار: انجام کلیه عملیات بعد از اسکلت وکلیه تاسیسات مکانیکی وبرقی و تصفیه خانه فاضلاب و محوطه سازی بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی گرگان

gorgan hospital