بازسازی تاسیسات بیمارستان 300 تختخوابی شهید محمدی بندر عباس

پیمان:   بازسازی تاسیسات بیمارستان 300 تختخوابی شهید محمدی بندر عباس

شماره پیمان:  245200/ب ، 246094 ب ، 247212/ ب

تاریخ پیمان: مهر وآبان و آذر سال 1372

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

مشاور: دفتر فنی کارفرما

شرح مختصر کار: بازسازی سیستم سرد وگرم لوله کشی های تهویه سیستم فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب و بازسازی موتورخانه