احداث مهمانسرای دانشگاه شهید با هنر کرمان در تهران

پیمان: احداث مهمانسرای دانشگاه شهید با هنر کرمان در تهران

شماره پیمان: 80/13/10

تاریخ پیمان: دی ماه 1380

کارفرما: دانشگاه شهید با هنر کرمان

مشاور: مهندسین مشاور پیرراز

شرح مختصر کار: اجرای کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی محوطه سازی حصارکشی راه اندازی وتحویل ساختمان مهمانسرا به مساحت 735 متر مربع