احداث مسجد دانشگاه اردبیل

پیمان: احداث مسجد دانشگاه اردبیل

شماره پیمان: 12663

تاریخ پیمان: 22/12/1375

کارفرما: معاونت عمرانی استانداری اردبیل

مشاور: دفتر فنی استانداری اردبیل

شرح مختصر کار: اجرای کامل ابنیه شامل شبستانهای مردانه وزنانه خدمات وسرویس دهی وارتباطی وصحن مسجد و گنبد ومناره ها وتاسیسات برقی ومکانیکی ومحوطه سازی مسجد دانشگاه علوم پزشگی اردبیل