احداث سلف سرویس و رستوران منطقه بهرگان

پیمان: احداث سلف سرویس و رستوران منطقه بهرگان

شماره پیمان: 3911-86-ف ق

تاریخ پیمان: 15/12/1386

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره

مشاور: به صورت EPC توسط کاربردکار

شرح مختصر کار: احداث رستوران وسلف سرویس ترمینال نفت فلات قاره در بهرگان همراه با طراحی سیستم بصورت EPC