احداث ساختمان وتاسیسا ت بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان نیکشهر

پیمان: احداث ساختمان وتاسیسا ت بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان نیکشهر

شماره پیمان: 15454

تاریخ پیمان : خرداد 1388

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

مشاور : مهندسین مشاور منظومه سلامتی ایرانیان

شرح مختصر کار: احداث ساختمان واجرای تاسیسات برقی ومکانیکی بیمارستان 64 تختحوابی نیکشهر در 7467 متر مربع زیر بنا با حصارکشی ومحوطه سازی مربوطه

اسکلت نیکشهر

اسکلت نیکشهر