احداث ساختمان توسعه شرکت لابراتوارهای سینا دارو

پیمان: احداث ساختمان توسعه شرکت لابراتوارهای سینا دارو

شماره پیمان: 1035

تاریخ پیمان : مردادماه 1394

کارفرما : شرکت لابراتوارهای سینا دارو

مشاور : مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس

شرح مختصر کار: اجرای کلیه عملیات ساختمانی لابراتوارهای سینا دارو بااسکلت بتنی ودیوارهای برشی در دهانه وسیع و بکارگیری سقف های یو بوت در 9450 متر مربع

ضمیمه 4 لابراتوار های سینا دارو