احداث خوابگاه دانشجویان متاهل دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیمان: احداث خوابگاه دانشجویان متاهل دانشگاه شهید باهنر کرمان

شماره پیمان: 1898

تاریخ پیمان: خرداد 1386

کارفرما: دانشگاه شهید با هنر کرمان

مشاور: مهندسین مشاور پیرراز

شرح مختصر کار: احداث دو بلوک خوابگاه در سه طبقه به مساحت 3049 متر مربع با کلیه امکانات تاسیساتی ومحوطه سازی اطراف به صورت سوئیت