احداث برج مسکونی ترنج در منطقه 5 تهران

پیمان: اجرای عملیات ابنیه وتاسیسات برقی ومکانیکی برج  ترنج

شماره پیمان: 2293 ح /ت / 91

تاریخ پیمان: 91/06/20

کارفرما : بخش خصوصی

مشاور : مشاور شخصی

شرح مختصر کار: اجرای مرحله دوم ابنیه وتاسیسات برقی ومکانیکی و موتورخانه وتهویه مطبوع مجتمع مسکونی 170 واحدی ترنج در 14 طبقه شامل دو برج شمالی وجنوبی  در خیابان مقداد واقع در منطقه 5 تهران

ترنج 2

ترنج 1