احداث اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان شمالی

پیمان: احداث اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان شمالی

شماره پیمان: 87/11/1

تاریخ پیمان : فروردین 1387

کارفرما : بانک ملی ایران

مشاور : مهندسین مشاور پارس گستره

شرح مختصر کار: احداث ساختمان وتاسیسات و آمفی تاتر وانجام دکوراسیمون داخلی اداره امور شعب بانک ملی ایران دربجنورد با زیر بنای 6850 متر مربع در 9 طبقه