ساختمان و تاسیسات اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان

پیمان:  احداث ساختمان  وتاسیسات اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان

شماره پیمان: 7278

تاریخ پیمان : 25 آذر1381

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

مشاور: دفتر فنی کارفرما

شرح مختصر کار: احداث برج 13 طبقه ساختمان تامین اجتماعی استان گلستان در گرگان بااسکلت فلزی در 10123 متر مربع همراه با اجرای تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان

برج تامین اجتماعی