زمینه های فعالیت

  1. اجرای ساختمان و تاسیسات بیمارستانی، بهداشتی و درمانی
  2. اجرای ساختمان و تاسیسات مراکز آموزشی و دانشگاهی
  3. اجرای ساختمان و تاسیسات مراکز اداری و تجاری
  4. اجرای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی مراکز صنعتی
  5. انجام (TAB(Testing Adjusting and Balancing سیستمهای مکانیکی و الکتریکی
  6. اجرای پایدارسازی سازه نگهبان و تحکیم دیواره و مدیریت آبهای زیرزمینی گودبرداری های عمیق